Teckna försäkringen, information och kontakt

För att komma in kontakt med oss fyller du antingen i kontaktformuläret nedan, eller kontaktar oss på
Telefon: 08 - 23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se

Information

SBR Dolda felförsäkring

SBR har möjligheten att erbjuda ett dolda fel försäkringspaket för säljare/köpare som har gjort sina besiktningar genom en SBR-Godkänd besiktningsman som arbetar enligt SBR Modellen.

Försäkringen erbjuds i två format, antingen STANDARD eller PLUS.

STANDARD omfattning & pris:

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 000 000kr / 1 500 000kr / 2 000 000kr
Premie: 7 350kr / 7 850kr / 8 650kr / 9 350kr

Försäkringen gäller för säljarens ansvar mot köparen enligt jordabalken 4 kap. 19§.
Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad och vidbyggt garage eller carport.
Även besiktigade komplementbyggnader som är Attefallshus eller gästhus med en bruttoarea om högst 100 m2 per byggnad omfattas.
Samtliga ovan nämnda besiktigade byggnader benämns i det följande ”Byggnad”.
Till Byggnad räknas dränering och fuktskydd. Till Byggnaden räknas inte altan, uterum eller annan liknande utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan.

Försäkringen omfattar även eldstäder och rökkanaler förutsatt att besiktning och provtryckning av dessa utförts av behörig besiktningsman högst ett år innan försäkringen tecknades. 

PLUS omfattning & pris: 
Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 000 000kr / 1 500 000kr / 2 000 000kr
Pris: 9 250kr / 9 645kr / 10 690kr / 11 335kr

Utöver det som Dolda fel standard omfattar, omfattas även nedan moment av PLUS försäkringen.

Skador i riskkonstruktioner betraktas i regel inte som dolda fel för vilka säljare har ett
ersättningsansvar enligt jordabalkens regler.
Försäkringen gäller även för fel som grundas på skada i en så kallad riskkonstruktion*, såsom dolda fel, under förutsättning att skadan konstateras ha funnits vid tidpunkten för överlåtelsen.

För att försäkringen ska gälla för skada i riskkonstruktion krävs att:
- riskkonstruktionen i fråga har besiktigats och fuktmätts av en av SBR godkänd besiktningsman,
- förhöjda fuktvärden inte har påvisats vid ovan nämnd besiktning samt
- det, inför överlåtelsen eller tecknandet av försäkringen, inte har framkommit annat symptom eller tecken på fel eller skada i anslutning till riskkonstruktionen.

Dokument