Arbetsgivarbetalda privata sjukvårdsförsäkringar

Enligt uppgift har ca 468 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring som helt eller delvis betalas av arbetsgivaren. De nya reglerna innebär alltså att de som har en sådan försäkring ska förmånsbeskattas.
Skattepliktiga förmåner ska enligt huvudregeln värderas till marknadsvärdet, vilket motsvarar det pris den anställde själv skulle ha fått betala för förmånen. Av förenklingsskäl gäller dock att förmån av fri sjukvårdsförsäkring ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen, d v s normalt premien för försäkringen.

Det är inte osannolikt att en arbetsgivare kan få ett rabatterat pris jämfört med vad den enskilde anställde skulle ha fått betala för samma försäkring. I ett sådant fall kan det även i fortsättningen därför vara intressant att behålla en arbetsgivarbetald försäkring. Om en sjukvårdsförsäkring – utöver hälso- och sjukvård – även omfattar andra åtgärder som är skattefria för den anställde, t ex rehabiliteringsinsatser, ska en proportionering göras vid beräkningen av det skattepliktiga förmånsvärdet. I detta fall ska den del av försäkringspremien som avser rehabilitering alltså inte beskattas.

Exempel

Lisa har en privat sjukvårdsförsäkring i sin anställning. Årspremien uppgår till 5 200 kr. Sammansättningen av försäkringen är sådan att 30 procent avser rehabiliteringsinsatser och 70 procent avser hälso- och sjukvård.

Lisa ska förmånsbeskattas för 3 640 kr (70 % x 5 200). Resterande 1 560 kr är en skattefri förmån. Arbetsgivaren får avdrag för hela premien.

Vilka typer av försäkringsfall som sedan inträffar för Lisa, och vilka faktiska utbetalningar som sker från försäkringen, saknar betydelse för beskattningen. Det gäller alltså även om samtliga insatser avser sådant som ligger inom ramen för hälso- och sjukvård.

Om den anställde betalar för förmånen med beskattade pengar, t ex genom nettolöneavdrag, ska det skattepliktiga förmånsvärdet minskas med det aktuella beloppet. Observera att ett bruttolöneavdrag inte påverkar det skattepliktiga förmånsvärdet.

Vad innebär de nya reglerna för den anställde?

Anställda som får en privat sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare ska förmånsbeskattas för premien. I de fall försäkringen omfattar andra åtgärder som är skattefria för den anställde, t ex rehabiliteringsinsatser, ska förmånsvärdet reduceras med den del av premien som motsvarar rehabiliteringsinnehållet i försäkringen (se exemplet ovan).

De privata sjukvårdsförsäkringarna skiljer sig åt både i omfattning och pris. Den genomsnittliga premien för en arbetsgivarbetald försäkring uppgick år 2016 till 5 200 kr. Hur den anställde påverkas av de nya reglerna beror på vilken marginalskatt denne har. Vid en marginalskatt på 30 procent kommer en försäkring med en årspremie på 5 200 kr att innebära en ökad skatt för den anställde på 1 560 kr per år. Vid en marginalskatt på 50 procent blir den ökade skattekostnaden 2 600 kr.

Om 30 procent av försäkringen omfattar rehabiliteringsinsatser blir den ökade skattekostnaden för den som har 30 procent i marginalskatt 1 092 kr (70 % x 5 200 x 30 %) För den som har 50 procent i marginalskatt ökar skatten med 1 820 kr (70 % x 5 200 x 50 %).

I tabellen nedan framgår skillnaden i skatteeffekter för tre personer – A, B och C – med olika inkomster och samma storlek på försäkringspremierna. A har en månadslön på 25 000 kr, B har en månadslön på 40 000 kr och C har en månadslön på 60 000. Marginalskatten för A, B och C uppgår till ca 29, 52 respektive 60 procent.

Dokument